Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB DE KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL, camb domicili social al carrer Can Ràbia, Nº 15, 08017 de Barcelona, Espanya i C.I.F. número B-61502001, Telèfon: +34 934 809 181. E-Mail: contact@kadion.com

I. General

 1. KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL es el titular de la web www.kadion.com, i informa que l’ús d’aquesta Web, així com el de tots els continguts que s’ofereixen està subjecte a les presents Condicions generals d’ús.
 2. L’ús del lloc Web és gratuït i atribueix automàticament la condició d’usuari, implicant la plena acceptació d’aquestes condicions generals. Aquestes Condicions Generals, així com les seves modificacions o altres avisos legals estaran disponibles a la Web i s’entendran vigents des de la seva publicació.
 3. Determinats Serveis o Continguts oferts a la Web poden estar subjectes a “Condicions Particulars”, també posades a disposició de l’Usuari, les quals podran complementar o substituir aquestes Condicions Generals pel que fa a l’ús del servei concret a què es refereixin.

II. Contingut

 1. La Web ofereix articles, informes, e informació i altres continguts realitzats per KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL amb finalitats exclusivament informatives. S’informa a l’usuari que aquests continguts poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent, podent KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.
 2. Els continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés als mateixos és lliure i no implica cap relació entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL i l’Usuari de la Web. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda a la web, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.
 3. Els enllaços d’hipertext que conté la Web a altres webs són inclosos per considerar-los interessants per a l’Usuari. KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL no té control sobre aquestes webs, per la qual cosa no respon dels seus serveis, continguts ni de l’estat de les mateixes.
 4. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent s’haurà d’abstenir de:
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte en els casos autoritzats a la llei o expressament consentits per KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació, en el seu cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.
  • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants de la web, així com de les bases de dades que KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL posi a disposició dels usuaris.

III. Limitació de responsabilitat

 1. Qui utilitza aquesta Web ho fa pel seu propi compte i risc. KADION ESPECIALITATS QUÍMIQUES, SL no garanteix que la Web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, la Web i els seus Continguts són proveïts “tal com estan” sense garanties de cap mena, expresses o implícites, quedant clar que ni KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL, ni els seus socis, col·laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

IV. Propietat Industrial e Intel·lectual

 1. La totalitat dels continguts d’aquesta web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i la forma de presentació dels continguts inclosos en aquest. , i els programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL o, si escau, dels seus llicenciants, que lUsuari ha de respectar.
 2. S’autoritza l’emmagatzematge i la reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts de la web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts de la web o qualsevol ús que tingui fins públics o comercials queda terminantment prohibit sense el consentiment previ per escrit de KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL

V. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 1. A efectes del que preveu la Llei Orgànica Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la resta de legislació aplicable, KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL informa els seus clients i qualsevol tercer que lliuri les vostres dades de caràcter Personal a aquest despit sobre la vostra política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible a la Web, a l’enllaç “Protecció de Dades”.

VI. Legislació aplicable

 1. Aquestes Condicions Generals d’utilització del lloc Web i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i KADION ESPECIALIDADES QUÍMICAS, SL, es regiran per la legislació espanyola.